fbpx

Slovník pojmů a hesel

Afirmace

Afirmace jsou krátké a posilující věty (prohlášení, tvrzení), které záměrně opakujeme buď nahlas, nebo v myšlenkách, abychom ovlivnili svůj život k lepšímu. Afirmace by se měly uchytit v našem podvědomí a stát se naším vnitřním přesvědčením, naší skutečností.

Binaurální program

Zvukový soubor určený k přeprogramování myšlenkových stereotypů uložených v podvědomí. Pomocí izochronních tónů, binaurálních beatů a subliminálních a slyšitelných afirmací působí na nevhodné podvědomé návyky a přepisuje je novými vhodnějšími myšlenkovými konstrukcemi, které zapisuje přímo do podvědomých struktur osobnosti. Všechny binaurální programy ovlivňují stav vědomí a během poslechu mohou přivodit mikrospánek.

Elementál

Elementálové jsou samostatné myšlenkové formy (formace) – jemnohmotné bytosti – vytvořené s určitým záměrem. Tyto jemnohmotné formace existují nezávisle na tom, kdo je vytvořil a naplňují jeho záměr.

Ezoterika

Ezoterika (z řeckého εσωτερικός, esoterikós, "vnitřní", "uzavřený") je označení pro souhrn vědomostí určených výhradně pro úzký okruh zasvěcených, intelektuálně vyspělých nebo privilegovaných lidí. Moderní čeština pozměnila původní význam. Dnes tento pojem vyjadřuje oblast duchovna a všech okultních věd. Za ezoterika je pak považován zájemce o duchovní rozvoj uskutečňovaný pomocí východních filozofií a jejich západních odnoží. Odšírněji je pojem popsán na Wikipedii

Filozofie

Racionální tázání se po základu, smyslu, příčinách a principech světa (skutečnosti), místě člověka v něm, po základech poznání a hodnot. Jedná se o určitý myšlenkový systém založený na takovémto zkoumán. Jsou to tedy základní přesvědčení, postoje a představy určitého jedince nebo skupiny, týkající se určité oblasti činností, myšlení nebo života.

Oprávněný zájem

Oprávněný zájem je pojem uvedený v zákoně a dovoluje nám zasílat Vám informace o novinkách na našem webu. Ze zákona je vaše rozhodnutí, získat nějaký produkt výměnou za váš e-mail, bráno jako udělení souhlasu k zasílání informací o novinkách na našem webu. Zákon Vám však dává možnost odebrat svůj souhlas a znemožnit nám tak využívat náš oprávněný zájem. Jsme povinni umožnit Vám jednoduchou cestou odhlásit se ze zasílání jakýchkoliv zpráv. Tuto možnost vám dáváme v každém e-mailu, který od nás dostanete. Na konci (v patičce) každého e-mailu je řádek s odkazem k odhlášení. Kliknutím na tento odkaz jednoduše odeberete svou e-mailovou adresu z databáze kontaktů pro rozesílání e-mailových zpráv

Paradigma

Předpoklad (nebo soubor předpokladů), na kterém je vybudována nějaká teorie. Je to předpoklad (soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik) sdílený určitou komunitou, prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a podle kterého ji vnímá (interpretuje ji). Příklad: V dávných dobách bylo paradigmatem, že Země je placatá a je středem všeho. Na základě tohoto paradigmatu byl pohyb slunce a hvězd považován za obíhající kolem Země. Jiný příklad: Díky Einsteinovi přijala věda paradigma, že gravitace ohýbá světlo. Z počátku byl tento fakt pouhým předpokladem, který postupně vědecká komunita přijala. Od té chvíle se tento předpoklad stal paradigmatem až do doby, kdy byl tento předpoklad prokázán několika vědeckými pokusy a měřeními.  Pokud by nebyl prokázán, ale naopak by byl tento předpoklad nějak vyvrácen (označen za omyl), stal by se tento předpoklad pouhou (mylnou) vědeckou teorií.

Remarketing

Remarketing je metoda cílení internetové reklamy. Tato metoda spočívá v zacílení na uživatele, kteří někdy v minulosti navštívili web zadavatele. Technicky reklama funguje tak, že uživatelé, kteří navštívili webové stránky, jsou označeni pomocí cookies (jejich prohlížeč si tyto cookies uloží) a tyto cookies jsou pak přiřazeny do tzv. Seznamu uživatelů. Pouze uživatelé, kteří jsou zařazeni v daném seznamu, následně uvidí spuštěnou reklamu ve formátu bannerové reklamy či textového inzerátu. Jedná se tedy o znovu-oslovení těch, kteří již jednou byli na webových stránkách.

Subliminální

nevědomé, neuvědomované, podprahové působení na člověka prostřednictvím podprahových sugescí, které člověk vědomě nevnímá. Sluchový orgán tento podprahový signál registruje, ale vědomí jej nezaznamená, protože jeho slyšitelnost je tak nízká, že je pod prahem vědomého vnímání. Takový signál je přenesen přímo do podvědomí bez vědomé cenzury. Toho využívají a na tomto principu pracují psychowalkmany.