fbpx

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

I. 1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě vybraného produktu, specifikovaného v objednávce (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.radek-trojan.cz, vyplněním a odesláním objednávky. Uhrazením kupní ceny pak plní tato objednávka funkci kupní smlouvy.

I. 2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího. Kupujícím je osoba, která vyplnila objednávkový formulář.

Prodávajícím  je společnost
SINEVOLK PRO, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku pod zn. C 64460 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Sídlo společnosti:
Mongolská 1467/34, 708 00 Ostrava - Poruba, Česká Republika, Telefon: 732808945, IČ: 046 19 145

Korespondenční adresa:
SINEVOLK PRO, s.r.o., Mírová 97/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice.

V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I. 3 Je-li předmětem koupě produkt duševního vlastnictví, je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autora k této tematice.

II. Objednávka

II. 1 Kupující prohlašuje, že se seznámil na stránkách tohoto webu se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře příslušné objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě neprodleně po zaplacení kupní ceny a jejím připsání na účet prodávajícího. Účet prodávajícího je uveden v zálohové faktuře, která mu bude vystavena a doručena po odeslání objednávkového formuláře.

Kupující odesláním objednávky vyjadřuje vůli k uzavření kupní smlouvy na vybrané zboží a prodávající tuto jeho vůli chápe jako souhlas s obchodními podmínkami pro nákup na těchto webových stránkách.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena uhrazením kupní ceny objednaného zboží.

III. Kupní cena, daňový doklad

III. 1 Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu vybraného zboží. Prodávající není plátcem DPH a cena je tak konečná.

III. 2 Faktura: Po zaplacení kupní ceny objednaného zboží vystaví prodávající kupujícímu zjednodušený daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Potřebuje-li kupující vystavit fakturu, může o ni požádat zaškrtnutím volby – Potřebuji vystavit fakturu.

IV. Způsob a forma platby

IV. 1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

IV. 2 Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na korunový účet prodávajícího
b) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

IV. 3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV. 4 Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je uveden v objednávce), budou zaslány e-mailem spolu s objednaným produktem, po uhrazení kupní ceny a jejím zpárováním s příslušnou objednávkou.

V. Odstoupení od smlouvy a reklamace vadného plnění

V. 1 Je-li předmětem koupě produkt duševního vlastnictví, prodávající ručí za předmět koupě zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

V. 2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního úkonu (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na příslušnou adresu). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Informace o odstoupení od kupní smlouvy na elektronický produkt, musí obsahovat prohlášení kupujícího, že předmět koupě nikomu neposkytl a že jej vymazal ze všech svých zařízení.

V. 3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V. 4 Důsledky odstoupení od smlouvy

a)    Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme za předmět koupě od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
b)    V případě, že se odstoupení od kupní smlouvy týká produktu duševního vlastnictví, zaslaného pouze v elektronické podobě, rozumí se vrácením zboží vaše písemné čestné prohlášení, že jste e-book smazal(a) včetně všech jeho kopií a případných bonusů, a že jej nebudete nikdy obnovovat. Písemně pro tyto účely může být realizováno elektronicky v připraveném formuláři pro odstoupení od smlouvy. Tento formulář najdete tady. >>>

V. 5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený níže, můžete zkopírovat do mailu a tam jej vyplnit a odeslat na radek@radek-trojan.cz. Učiňte tak pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy a nechcete vyplňovat připravený formulář.

Formulář:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy:
Oznamuji tímto, že odstupuji od kupní smlouvy s prodávajícím SINEVOLK PRO, s.r.o.
Číslo dokladu o zakoupení zboží *:
Čestné prohlášení
Já výhradní uživatel e-mail adresy **:
prohlašuji na svou čest, že jsem smazal, ze své e-mail schránky a ze všech svých elektronických zařízení, veškerý elektronický obsah, který byl předmětem koupě, a na který uplatňuji právo odstoupení od smlouvy v garanční lhůtě 30 dní. Dále prohlašuji, že smazaný obsah nebudu obnovovat a nikomu neumožním jeho obnovení.
Toto prohlášení činím po důkladném uvážení dne ***:
Výše uvedené prohlásil ****:

* - Za dvojtečku doplňte číslo dokladu o zaplacení (najdete jej ve zjednodušeném daňovém dokladu případně na vystavené faktuře, které jste dostali po uhrazení kupní ceny.
** - Za dvojtečku doplňte vaši e-mail adresu, na kterou byl odeslán produkt po jeho zaplacení.
*** - Za dvojtečku doplňte dnešní datum.
**** - Za dvojtečku doplňte jméno, které jste uvedl(a) v objednávkovém formuláři.

V. 6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou pomocí formuláře pro odstoupení od koupě nebo zkopírováním a vyplněním výše uvedeného formuláře na e-mail: info@radek-trojan.cz. Písemnou formou pak na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s uvedením čísla dokladu o zakoupení zboží (zjednodušený daňový doklad nebo faktura). Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zboží. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti na odstoupení od smlouvy.

V. 7 Pojem „Vady plnění“ vymezuje občanský zákoník. Na reklamaci vadného plnění je poskytována záruka 24 měsíců. Odstoupení od smlouvy využitím garance spokojenosti s 30denní lhůtou na vrácení kupní ceny, není vadou plnění dle občanského zákoníku, a tedy nelze tuto 30denní lhůtu prodloužit uplatněním reklamace na vadu plnění.

VI. Odpovědnost

VI. 1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VII. Ochrana údajů

VII. 1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce nebo přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího nebo přihlašovaného. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím nebo přihlašovatelem.

VII. 2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány dalším stranám.

VII. 3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Dotaz můžete adresovat na e-mail: info@radek-trojan.cz nebo písemně na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou výše.

VII. 4 Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. Učinit tak můžete opět na e-mail: info@radek-trojan.cz nebo písemně na korespondenční adresu prodávajícího uvedenou výše.

V patičce každé e-mailové zprávy od nás, najdete odkaz pro jednoduché odhlášení vaší e-mail adresy z naší databáze. Provedete-li odhlášení, dojde k zablokování vašich údajů a od toho okamžiku nebudeme vaše údaje používat. Při nejbližší údržbě systému pak budou vaše údaje z databáze zcela odstraněny.

VII. 5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.radek-trojan.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Registrační oznámení pro společnost SINEVOLK PRO, s.r.o. č. 00066537 a registrační oznámení pro majitele webu radek-trojan.cz Radek Trojan č. 00064454, lze ověřit na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII. 1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a)    Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
b)    Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

VIII. 2 Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 28.9.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.radek-trojan.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Aktuálně platná verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://radek-trojan.cz/obchodni-podminky/ a obsahuje datum účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí obchodními podmínkami platnými v době uhrazení platby.

obchodní podmínky soubor pdf ke stažení